MYWAY AIRLINES

MYWAY SERVICES

הודעת נוסע

ביטול הטיסה / סירוב להיכנס למטוס

חברת התעופה האחראית מתחייבת למסור לנוסע מידע על ביטול הטיסה ולהציע לו אופציות שינוי הטיסה הקביל. לא התבצע התנאי הזה החברה חייבת לשלם לנוסע פיצוי, למעט המקרה כאשר ביטול הטיסה נגרם ממצב החירום שהיה בלתי-אפשרי למנוע אותו למרות נקיטת אמצעים נחוצים.

הנוסע שסורב לו לעלות למטוס, רשאי לדרוש להחזיר לו את מחיר הכרטיס או להמשיך לנסות לטוס בתנאים המתאימים לו (במסלול החלוף). בשני המקרים הן במעמד החזר מחיר הכרטיס והן במעמד שינוי המסלול ישולם לו פיצוי.

הנוסע, שברצונו החופשי, סירב את הטיסה על''פ ההזמנה ו/או הכרטיס (המתנדב), רשאי לדרוש להחזיר לו את מחיר הכרטיס או להמשיך לנסות לטוס בתנאים המתאימים לו (במסלול החלוף).

הנוסע, שטיסתו בוטלה, רשאי לקבל בחזרה את מחיר הכרטיס או לשנות את מסלול הטיסה בתנאים המתאימים לו, ובשני המקרים הן במעמד החזר מחיר הכרטיס והן במעמד שינוי המסלול ישולם לו פיצוי.

בגלל סירוב לעלות למטוס ו/או ביטול הטיסה הפיצוי ייקבע בגודל הבא:

א) 250,00 יורו – במעמד הטיסה במרחק כ-1500 ק''מ;

ב) 400,00 יורו - במעמד הטיסה במרחק מ-1500 עד 3500 ק''מ;

ג) 600 יורו - במעמד הטיסה במרחק יותר מ-3500 ק''מ.

חברת התעופה האחראית רשאית להמעיט את גודל הפיצוי ב-50% באם היא הציעה לנוסע לטוס במסלול חלוף וזמן ההגעה ליעד לא עלה לזמן ההגעה המצויין בכרטיס:

א) בשעתיים – במרחק כ-1500 ק''מ;

ב) בשלוש שעות - במרחק מ-1500 עד 3500 ק''מ;

ג) בארבע שעות – יותר ממרחק  3500 ק''מ.

הפיצוי ישולם במזומן או בהעברה בנקאית.

במעמד ביטול הטיסה הנוסע רשאי לדרוש פיצוי מחברת התעופה האחראית למעט המקרים, כאשר חברת התעופה האחראית הודיעה לנוסע על ביטול הטיסה 14 ימים קלנדריים לא פחות לפני תאריך הטיסה המצויין בכרטיס, או בתקופת הזמן עד 7-14 ימים קלנדריים והציעה לו את הנסיעה החלופה, שבה הנוסע יוכל לנסוע לכיוון הרצוי לו שעתיים לא מאוחר מזמן הטיסה המצויין בכרטיס וההגעה ליעד באיחור פחות מארבע שעות מאשר מצויין בכרטיס;

חברת התעופה האחראית מסרה לנוסע מידע על ביטול הטיסה בזמן פחות משבעה ימים קלנדריים והציעה לו לנסוע באופציה חלופה, ובזה הנוסע יכול לנסוע לכיוון קביל באיחור שעה לא יותר  ולהגיע ליעד באיחור שעתיים לא יותר מאשר זמן ההגעה המצויין בכרטיס.

על חברת התעופה האחראית לא תוטל התחייבות לשלם פיצוי באם היא תוכיח שביטול הטיסה נגרם ממצב החירום והיה בלתי-אפשרי למנוע אותו חרף נקיטת כל האמצעים הנחוצים.

 

איחור הטיסה בזמן הארוך

חברת התעופה האחראית מתחייבת לעזור לנוסע באם איחור הטיסה ביחס לשעת הנסיעה מהווה:

א) יותר משעתיים – במעמד הטיסה במרחק כ-1500 ק''מ;

ב) יותר משלוש שעות - במעמד הטיסה במרחק מ-1500 עד 3500 ק''מ;

ג) יותר מארבע שעות - במעמד הטיסה במרחק יותר מ-3500 ק''מ.

 

נדחה זמן הטיסה ביממה אחת לפחות בהשוואה לשעת הטיסה המצויינת בכרטיס, חברת התעופה האחראית חייבת להעביר לנוסעים עזרה – לתת מזון ומשקאות קרים, שתי שיחות טלפון, זכות להשתמש בפקס או בדואר אלקטרוני; מקום מגורים (מלון או מקום מגורים אחר) במקרה והנוסע יצטרך להמתין לילה אחד או יותר – נסיעה משדה התעופה עד מקום המגורים.

במקרה האיחור של 5 שעות לפחות, חברת התעופה האחראית צריכה לתת לנוסע לבחור בין שתי האופציות:

  1. להחזיר את מחיר הכרטיס בסכום שבו הוא נמכר, וגם, במידת הצורך, עם ההזדמנות הראשונה, צריך לתת לנוסע אפשרות לחזור לנקודת היציאה;
  2. לבחור מסלול חלוף בתנאים שווים עד נקודת היעד.
X