MYWAY AIRLINES

MYWAY SERVICES

כיסא הגלגלים לנכים

כיסא גלגלים

 מנסה ליצור תנאים איכותיים עבור נוסעים נכים הזקוקים לכיסא גלגלים. למען הסר ספק,Myway Airlines

חשוב להודיע לנו על נסיעתך טרם הזמנת את הכרטיס. הרשאת נכים לטיסה יכולה להיות תלויה בכמה גורמים (מצב הנוסע; מגבלה לפי מטוס; צורך בציוד מיוחד וכו')

בקשת ההזמנה תעשה תוך 72 שעות לפני הטיסה, אך לא מאוחר מ-24 שעות.

במעמד ההזמנה מוכרח להודיענו האם אתה צריך כיסא גלגלים או לא.

במקרה ואתה משתמש בכיסא הגלגלים שלך חובה לספק אותנו במידע על מידותיו, משקלו וסוגו – מתנהל ביד או בסלולה. במידה וצויד כיסא הגלגלים בסלולה אנא הצג מידע הקשור לסלולה (מספר הדגם, דגם כיסא הגלגלים, מספרו).

כיוצא מהעומס המורשה מספר כיסאות הגלגל יכול להיות מוגבל בנוגע לסוגי מטוסים לחודים, דבר שייבדק באמצעות מספר הנוסעים הנכים שהזמינו טיסה.

על כל כיסא גלגלים שמידותיו עולות על המידות הקבילות חל תשלום בעד מטען מיותר.

על הכיסא צריך להיות מוטבע השם.

יכול להפעיל הליך "הובלה למטוס" באם השתמשו בכיסא בסלולה יבשה או בכיסא המתנהל ביד טרם נכנס למטוס ויש צורך בו גם בעת הירידה מהמטוס.

באם לא משתמשים בכיסא הגלגלים הוא יירשם כמטען.

סוגי כיסא הגלגלים:

- כיסא גלגלים המתנהל ביד

WCMP

 

- כיסא גלגלים המצוייד בסלולה יבשה

WCBD

- כיסא גלגלים המצוייד בסלולה עם אלקטרוליט נוזלי

WCBW

 

דרגת כיסא גלגלים

- רציף עבור כיסא גלגלים – הנוסע זקוק לכיסא הגלגלים רק על מנת לכסות מרחק ארוך יותר; הוא מסוגל לעלות במדרגות באופן עצמאי.

WCHR

 

 - המדרגות לכיסא הגלגלים – הנוסע אינו יכול לעלות במדרגות, אך יכול לעבור מרחק קצר ברגל.

WCHS

- מערכת תא כיסא הגלגלים – הנוסע זקוק לכיסא גלגלים באופן קבוע, אינו יכול לזוז בתא מבלי להיעזר – הוא תמיד מופיע עם כיסא הגלגלים שלו.

WCHC

X