MYWAY AIRLINES

MYWAY SERVICES

הסדרת סחורה מסוכנת

סחורה מסוכנת

 

 על קבלת ההסכמה להובלה  וניהול הובלת הסחורה המסוכנת:Myway Airlines הוראת

  1. דרגות וסוגים של סחורה מסוכנת הזקוקה להסכמה:

- דרגה 1: פצצות;

- דרגה 2: גזים;

- דרגה 3: נוזלים דליקים;

- דרגה 4: חומרים מוצקים דליקים;

- דרגה 5: חומרים עלולים להתחמצן ופרוקסידים אורגניים;

- דרגה 6: חומרים מרעילים ומזהמים;

- דרגה 8: חומרים הגורמים להתחלד;

- דרגה 9: חומרים וחפצים מסוכנים שונים.

 

:Myway Airlines2. סחורה שאסור להכניסה למטוס של חברת 

- דרגה 7: חומרים רדיואקטיביים.

 

  1. מסמכים הנחוצים להובלה:

- שטר מטען להובלת אוויר;

- דוח המוביל בקשר לסחורה המסוכנת;

;MSDS-

- נתוני איש קשר האחראי למסמכי הסכמה;

- הסכמת הקונסיגנטור על כוננותו לקבל את הסחורה.

 

ההערה: תנאי ההסכמה והתצהיר על קבלת ההסכמה יוגשו 3 ימים לפני ההובלה המוצעת.

למידע נוסף אנא בקרו Dangerous Goods

X