MYWAY AIRLINES

MYWAY SERVICES

אישה בהיריון

עד 28 שבועות אישה בהיריון תורשה לנסוע בתנאי שלא קיים סיכון הסיבוכים.

אישה בהיריון מ-30 עד 36 שבועות צריכה להגיש אישור רפואי על מצב בריאותה. אישור זה יכלול מידע על תקופת ההיריון, מהלך ההיריון, התפתחות ההיריון בצורה תקינה או אנומלית.

לא תורשה לנסיעה אישה בהיריון לאחר 36 שבועות של היריון.

X