MYWAY AIRLINES

MYWAY SERVICES

AVIH

חיות בית שיכולות להיות בתא מטען: כגון כלב או חתול.

מרשה רק לכלבים וחתולים, כמטען רשום, להיכנס לתא המטען. Myway Airlines

ההערה: חיות בית בגודל מיוחד, חיות בר ונברנים יוסעו כמטען רגיל.

תקנות הרישוי הכללי

הסעת חיות בתא מטען כפופה –

 בתקנות לחיות שבחייםIATAלהוראות הנקובות

;(LAR)

לתקנות ממשלתיות על הכנסה, הוצאה והעברת החיות (לשם המידע הנוסף נא לפנות ל-

.(TIM/TIMATIC

ההערה: במקרה של הסעת החיות במדינות האיחוד האירופי יש לקבל בחשבון את תקנות הפרלמנט האירופי.

האחריות

 אינה מסכימה לקחת אחריות לבריאות החיה העלולה להדרדר לפני הטיסה, במשך MYWAY  AIRLINES

הטיסה או אחרי הטיסה.

התיעוד

הנוסע חייב להציג את כל המסמכים, כגון היתרי העברה, אישורי בריאות/חיסון ועוד.

 באם היא תסרב להכניס או להוציא חיה או להעבירה דרך המדינה.MYWAY  AIRLINES  לא תוטל אחריות על

תנאי הרישוי

אפשר להרשות רק לחיות כדלהלן:

החיה צריכה להיות בריאה, נקיה, בטוחה, ללא ריח.

חיה מעוברת לא תורשה לטיסה.

הנוסע יכול לרשום שלוש חיות לא יותר. חיה אחת בכלוב אחד. באם גיל החיות פחות מ-6 חודשים אפשר להכניס שתי חיות לכלוב אחד. העברת החיות שבגיל פחות מ-4 חודשים אפשר רק עם האם באותו הכלוב.

.LARהחיה תועבר רק בקונטיינר המספק את דרישות

הקונטיינר צריך להיות:

- כלוב מפלסטיק איתן, עם דלת ברזל, המתאים לטיסה;

- נקי, מבודד, המונע לברוח, לא חדיר;

- מאוורר משלושת הצדדים;

- עם קצוות חלקים ועגולים כדי שלא יזיק לחיה עצמה.

הכלוב צריך לתת לחיה לקום, להסתובב ולשכב חופשית. בכלוב צריך להיות בנפרד נקודות למים ולמזון ויהיה אפשרי לספק מהחוץ. צריך להיות להם קצוות עגולות ולהיעשות מהחומר הלא מזהם או מרעיל. על הקרקעית של הכלוב יהיה חומר הסופג כגון עיתון/סמרטוט. אסור קש. דלתו של הכלוב תהיה נעולה טוב. לכלוב הגדול צריך        עלולה לסרב את ההסעה באם לא יסתפקו הדרישות הנ''ל.Myway Airlines להיות לפחות שני שסתומים בטוחים.

מסמכים הכרוכים בבריאות – בשפה האנגלית – יהיו קשורים לכלוב במעטפה.

ההערה: תיק החיות עם צדדים רכים אינו מתאים להעברת החיה בתא המטען.

הקונטיינר אינו קל לגישה. הנוסע צריך לדאוג לכלוב משלו.

X